تماس با ما

آدرس : مشهد شهرک صنعتی توس ، فاز ١ تلاش جنوبی ٤/١ قطعه ۱۰۸ شرکت فجر پارسیان

تلفکس : ۲-٠٠٩٨٥١٣٥٤١٣٥٢١      ٠٠٩٨٥١٣٥٤١٠۲٤٩

واحد بازرگانی : ٣٥٤١١٥٢۸ ٠٠٩٨٥١

پست الکترونیکی : info@fajrparsian.com

فرم تماس با ما