بازدید مدیر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی _ اسفند ۹۸
بازدید مسئولان استانی _ فروردین ۹۹

بازدید کنسول گری ترکمنستان

بازدید تاجر لبنانی